Skip to main content
Home » Rolnictwo zrównoważone » Nowoczesne i odpowiedzialne rolnictwo
Rolnictwo zrównoważone

Nowoczesne i odpowiedzialne rolnictwo

nowoczesne-rolnictwo-zrownowazone
nowoczesne-rolnictwo-zrownowazone
Krzysztof Jurgiel 2

Krzysztof Jurgiel

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Na naszych oczach dokonuje się bardzo szybki postęp techniczny i technologiczny. Dotyczy to także rolnictwa. Jednak ta dziedzina gospodarki w dalszym ciągu bardzo mocno uzależniona jest od warunków pogodowych. Nie wystarczą starania rolnika, jego wiedza, doświadczenie i nowoczesne maszyny. Wystarczy deszcz nawalny albo inne niekorzystne zjawisko atmosferyczne i cały trud jest zniweczony. Tego nie możemy wyeliminować całkowicie, ale możemy w pewnym stopniu niwelować skutki.

Nowoczesne technologie upraw, kwalifikowany materiał siewny, odpowiednio dobrane gatunki mogą przyczynić się do zmniejszenia strat. Niezwykle ważne jest także odpowiednie oprzyrządowanie prawne i instytucjonalne służące właściwemu gospodarowaniu.

Obejmując urząd miałem jasno sformułowane cele i szczegółową analizę dotyczącą aktualnej sytuacji dotyczącej rolnictwa i obszarów wiejskich. Bardzo szybko został opracowany Program działań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na lata 2015-2019. Po pierwszym roku sprawowania urzędu stwierdzam, że jest on na bieżąco realizowany zgodnie z zapowiedziami.

Jednak aby rolnictwo rozwijało się w sposób nowoczesny i odpowiedzialny konieczne jest odejście od pojmowania wolności gospodarczej w taki sposób, jak miało to miejsce w wieku XX. Dziś powracamy do kwestii godzenia wzrostu efektywności ekonomicznej z realizacją celów polityki społecznej. Nie ma szans na skuteczną realizację polityki rolnej, jeżeli nie będziemy uwzględniać potrzeb i skutków społecznych. I właśnie takie podejście zaproponowaliśmy w naszym programie.

W rolnictwie planuje się na wiele lat. Nie da się z dnia na dzień przestawić produkcji. Dlatego też konsekwentnie wprowadzamy zmiany instytucjonalne. Rozpoczęte zostały już prace związane z uruchomieniem od 1 września br. Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Nowa instytucja będzie prowadziła pracę na rzecz kształtowania ustroju rolnego, nadzoru właścicielskiego nad spółkami hodowlanymi, postępu biologicznego i roślinnego, promocji gospodarczej, OZE, programowania rozwoju. Będzie tylko jedna agencja płatnicza Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która przejmie zadania płatnicze znajdujące się do tej pory w Agencji Rynku Rolnego. Ta ostania agencja zostanie zlikwidowana. Na jej bazie i Agencji Nieruchomości Rolnych powstanie właśnie KOWR.

Jednocześnie trwa bardzo ważna dyskusja o Wspólnej Polityce Rolnej po roku 2020. W tym zakresie mamy jasno sformułowane stanowisko. Bardzo jasno stawiamy w niej sprawę wyrównania wsparcia rolników. Ważne jest zachowanie w pełni wspólnotowego charakteru tej polityki, w tym także w wymiarze finansowym. Dla Polski kluczowe jest, aby nowe rozwiązania zapewniały równe warunki konkurencji na jednolitym rynku i były zgodne z traktatową zasadą równego traktowania obywateli UE ze względu na przynależność państwową (art. 18 TFUE) oraz nie naruszały zasady niedyskryminacji między producentami wewnątrz UE (art. 40 ust. 2 TFUE). Propozycje muszą wreszcie zapewnić równe warunki konkurowania polskiemu rolnictwu na jednolitym rynku. Powinno to nastąpić poprzez m.in. ujednolicenie wysokości płatności bezpośrednich. Są to niezwykle istotne zagadnienia, które będą decydowały o możliwościach rozwojowych rolnictwa w kolejnej perspektywie finansowej.

Równolegle zajmujemy się reformą systemu doradztwa rolniczego w Polsce. Przyjęte zostaną programy, które będą realizowane przez ośrodki doradztwa. Będą one związane z programem rozwoju obszarów wiejskich, m.in. wypełnianiem wniosków, które pozwolą na pozyskanie unijnych pieniędzy.

Od 2018 r. wejdą nowe rozwiązania dotyczące ONW, czyli terenów o trudnych warunkach gospodarowania, czy też środków ochrony roślin. To wymaga działań informacyjnych i wyjaśniających, dlatego doradztwo będzie pełniło szczególną rolę. Ma ono być bliżej rolników.

Naszym głównym celem jest poprawienie jakości życia na terenach wiejskich. Spójne działania w sferze produkcyjnej, społecznej i infrastrukturalnej do tego właśnie doprowadzą. Zawsze mając określoną pulę środków można je wykorzystać bardziej efektywnie i czerpać korzyści z efektu synergii.

Next article