Home » Rolnictwo zrównoważone 2 » Zarządzanie odpornością odmian
Rolnictwo zrównoważone 2

Zarządzanie odpornością odmian

Prof. dr hab. Edward S. Gacek
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU)

W tym zwłaszcza agrochemikaliów. Duże areały jednorodnych genetycznie odmian są podatne na choroby roślin i inne stresy biotyczne i abiotyczne. Biorąc powyższe pod uwagę, niezbędnym jest opracowanie i stosowanie systemów zrównoważonego zarządzania odpornością roślin na choroby w uprawie i ochronie roślin. Zarządzanie odpornością roślin powinno opierać się na interdyscyplinarnych działaniach obejmujących swym zakresem prace badawczo-rozwojowe, hodowlę roślin oraz specjalistyczne doświadczalnictwo odmianowe, powiązane z rekomendacją do uprawy odmian odpornych na choroby.

Działania powyższe powinny być dynamiczne w czasie i przestrzeni, i skutecznie wpływać na zakłócanie i opóźnianie procesów adaptacyjnych w populacjach patogenów, do wprowadzanych przeciwko nim metod walki w postaci odmian odpornych i fungicydów. Cel ten można osiągnąć poprzez właściwy dobór odmian odpornych do uprawy i substancji biologicznie czynnych fungicydów.

W ramach zarządzania odpornością na choroby podstawowymi działaniami powinny być:

    • zwiększanie bioróżnorodności upraw i unikanie monokultur odmianowych,
    • przestrzeganie właściwych płodozmianów, terminów siewów, nawożenia i zabiegów agrotechnicznych,
    • rozszerzanie uprawy rozmaitych typów wewnątrz- i międzygatunkowych zasiewów mieszanych,
  • wprowadzanie do uprawy heterogenicznych produktów hodowli roślin (złożone populacje krzyżówkowe (ZPK) i inne.).

W przeciwieństwie do monokultur odmianowych, w genetycznie zróżnicowanych zasiewach mieszanych występują rozmaite mechanizmy epidemiologiczne redukcji chorób, natomiast interakcje pomiędzy zróżnicowanymi roślinami siewu mieszanego, przyczyniają się do kilkuprocentowego wzrostu produktywności upraw w zmiennych środowiskach uprawowych. Obecnie odporność genetyczna odmian na choroby pozostaje podstawowym sposobem ograniczania występowania głównych chorób roślin. Interdyscyplinarne działania w ramach holistycznej koncepcji zarządzania odpornością na choroby doprowadzą do efektywniejszego wykorzystania odmian odpornych i innych metod walki z chorobami w uprawie i ochronie roślin.

Next article