Po drogach należy przewozić je w układzie transportowym, po zabezpieczeniu przed samoczynnym opadaniem uniesionych zespołów roboczych, stosować trójkąty wyróżniające, tablice ostrzegawcze, odpowiednie oświetlenie itd.

Podstawowe zalecenia dotyczące bezpiecznej pracy

• przed przystąpieniem do pracy należy zapoznać się z instrukcją obsługi maszyn i urządzeń i przestrzegać zapisów zawartych w instrukcji;

• agregowanie maszyn i narzędzi może wykonywać jedynie kierowca ciągnika, chyba że producent w instrukcji obsługi określa inny sposób;

• maszynę lub urządzenie przygotowuje się do pracy w sposób opisany w instrukcji obsługi;

• niedopuszczalne jest cofanie i wykonywanie nawrotów agregatem (ciągnik + maszyna) w położeniu roboczym;

• w pobliżu pracujących maszyn nie powinni znajdować się ludzie i zwierzęta;

• niedopuszczalne jest przebywanie ludzi w strefie pracy zespołu roboczego maszyn do uprawy gleby, szczególnie maszyn aktywnych;

• podczas pracy rozsiewacza nawozów niedopuszczalne jest przegarnianie nawozu; skrzynia ładunkowa powinna być przykryta pokrowcem;

• niedopuszczalne jest przebywanie ludzi w strefie załadunku nawozów lub obornika z użyciem ładowacza uniwersalnego;

• rozrzutnik obornika na przedniej burcie powinien mieć siatkę chroniącą operatora przed uderzeniem twardymi przedmiotami; przekładnie i wał przegubowo-teleskopowy powinny być zabezpieczone wymaganymi osłonami;

• w ciągniku warto wozić apteczkę, dzięki której można na miejscu opatrzyć skaleczenia. Jednak po powrocie z pola należy udać się do lekarza ze względu na możliwość zakażenia rany laseczką tężca na skutek jej zanieczyszczenia glebą lub obornikiem;

• zabranie ze sobą do pracy w polu czystej wody i mydła umożliwi umycie rąk i twarzy przed przerwą na posiłek czy nawet na odpoczynek;

• wyjeżdżając do pracy dobrze jest zabrać ze sobą telefon komórkowy, który może być przydatny, jeśli zajdzie potrzeba wezwania pomocy;

• wszelkie przekładnie i wały przegubowo-teleskopowe powinny być zabezpieczone odpowiednimi osłonami;

• przewożenie ludzi na maszynach do tego nieprzystosowanych oraz na ładunkach objętościowych jest niedopuszczalne;

• po skończonej pracy czyszczenie i mycie maszyn może być przeprowadzane po odłączeniu napędów i wyłączeniu silnika ciągnika, o ile ciągnik napędzał maszynę;

• wszelkie kontrole stanu technicznego, regulacje i doraźne naprawy mogą być wykonywane po  uprzednim unieruchomieniu silnika ciągnika i odłączeniu napędu;

• maszyny powinny być przechowywane w zadaszonych pomieszczeniach, w sposób uniemożliwiający okaleczenie ludzi i zwierząt;

• w gospodarstwie należy wydzielić pomieszczenie, w którym można umyć ręce, przebrać się i przechowywać odzież roboczą oraz środki ochrony indywidualnej.