ak podaje Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej w II kwartale 2017 r. koniunktura w polskim rolnictwie ponownie się poprawiła – to już piąty kwartał z rzędu pozytywnego trendu. Wartość wskaźnika wzrosła o 4,7 punktu z poziomu -5,3 pkt do -0,6 pkt. Zmiana wynika zarówno ze wzrostu przychodów gospodarstw rolnych, jak również poprawy nastrojów gospodarstw, na co wskazuje coraz wyższa wartość zaufania tego wskaźnika o 3,1 pkt w porównaniu do poprzedniego kwartału.

Jak wskazuje ZPL w ostatnich trzech kwartałach 2017 r. cała branża leasingowa sfinansowała środki trwałe o łącznej wartości netto przekraczającej 47,9 mld złotych – to o prawie 13 proc. więcej niż przed rokiem, z czego 12,7 mld z dynamiką ponad 19,6 proc. stanowi finansowanie maszyn i urządzeń. W tym czasie nastąpił wzrost o ponad 42 proc. r/r w zakresie finansowania maszyn rolniczych. Rozwój tego rynku jest wspierany nie tylko przez eksport, ale także przez wzrost zamówień krajowych, które są konsekwencją zaakceptowanych już projektów unijnych z perspektywy na lata 2014-2020. Ich wartość to 174,4 mld zł i jest to 36 proc. łącznej puli Polski w obszarze polityki spójności. Jednym z głównych beneficjentów funduszy unijnych na rynku są przedsiębiorcy rolni, którzy od lat dzięki temu zastrzykowi finansowemu byli w stanie realizować swoje inwestycje. Warto podkreślić, że obecnie inwestycje są coraz mniej zależne od środków z UE, a często są efektem konsekwentnego rozwoju przedsiębiorstw rolnych rozpoczętego z udziałem wsparcia w poprzednich latach.

W najbliższych miesiącach poza przewidywaną, sezonową poprawą sytuacji finansowej przedsiębiorców rolnych w ostatnim kwartale 2017 r., należy spodziewać się kolejnego polepszenia wyników osiąganych przez tę branżę. Analiza przeprowadzona przez Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH wskazuje, że poprawa koniunktury jest skutkiem powszechnego przypływu optymizmu wśród rolników, co jest potwierdzone przez wzrost wskaźnika zanotowany niemal we wszystkich wyróżnianych grupach gospodarstw rolnych.

Prognozowany wzrost inwestycji do końca br. oraz w kolejnych kwartałach 2018 r. to jeden z fundamentów dużego optymizmu również w zakresie wyników branży leasingowej.

Dynamika rynku leasingu w kolejnych miesiącach br. będzie zgodna z prognozowanym wzrostem inwestycji prywatnych i scenariuszem rozwoju gospodarczego. Zakłada się, że rozwój branży leasingowej na koniec br. osiągnie poziom 15,1 proc. Będzie na to miało wpływ finansowanie pojazdów lekkich oraz finansowanie maszyn i urządzeń. Jak wskazuje ZPL na koniec roku łączne finasowanie branży może przekroczyć 66 mld zł.

Rynek maszyn i urządzeń rolniczych mocno waży w dynamice finansowania maszyn w Polsce. Jakie są determinanty obecnej sytuacji? Przede wszystkim ciągłość subwencji unijnych, która trwa od 2004 r. – najpierw SAPARD, potem kolejne PROW-y. Dla przedsiębiorców rolnych to dodatkowe impulsy, jak również finansowe wsparcie pozwalające na rozpoczęcie najważniejszych z perspektywy działania przedsiębiorstwa inwestycji. Z kolei branża leasingowa, wykorzystując doświadczenia ostatnich lat, będzie nadal mocno koncentrować się na zapewnieniu atrakcyjnej oferty dla sektora rolnego, dostosowując jej parametry i wprowadzając nowe rozwiązania finansowe. Zmiana formuły wsparcia inwestycji w nowym PROW, związana przede wszystkim z przeznaczeniem środków na bardziej złożone inwestycje, również będzie pozytywnie wpływała na zainteresowanie uzupełniającą ofertą finansowania komercyjnego.