hodowli hodowli zwierząt gospodarskich istotne znaczenie odgrywa ochrona przed chorobami. Zagrożenia są ogromne i liczne, a walka ze skutkami zakażenia bywa kosztowna i trudna. Jaką rolę ma w utrzymaniu produktywności zwierząt gospodarskich zabieg dezynfekcji obiektów inwentarskich?

Zabiegi dezynfekcyjne (odkażające), mają na celu niszczenie drobnoustrojów, które wywołują choroby o wysokiej śmiertelności lub mają bezpośredni wpływ np. na obniżenie płodności, spadek mleczności czy zmniejszenie pobrania paszy. Wystąpienie któregokolwiek z w/w czynników wpływa na obniżenie produktywności, a tym samym opłacalność produkcji. Hodowcy odpowiadając na potrzeby rynku krajowego i zagranicznego, budują nowe obiekty dedykowane coraz większej ilości zwierząt, powodując koncentrację obiektów inwentarskich. Stawia to przed hodowcami coraz większe wymagania w ujęciu bioasekuracji i skutecznej eliminacji drobnoustrojów ze środowiska obiektu inwentarskiego, które są niezbędne dla ochrony interesu ekonomicznego. Jednocześnie nie są możliwe bez zastosowania właściwych metod dezynfekcji obiektów i sprzętu – oprócz tego, że są działaniami chroniącymi zdrowie zwierząt, są również wymogiem prawnym ciążącym na hodowcach.

Utrzymanie stada w higienie i zdrowiu jest szczególnie trudne w okresie jesienno-zimowym, kiedy zwierzęta większość czasu spędzają w pomieszczeniu. Na co zwrócić uwagę, aby w jak największym stopniu temu zapobiegać rozprzestrzenianiu się chorobotwórczych drobnoustrojów?

Żywotnym interesem hodowców jest osiągnięcie najlepszych wyników produkcyjnych. Tylko zwierzęta zdrowe, którym zapewniono właściwy dobrostan są w stanie w całości wykorzystać swój potencjał genetyczny. W wielu przypadkach bieżąca dezynfekcja i odpowiednie postępowanie ze zwierzętami znacząco obniża odsetek zakażeń. Każde zachorowanie powoduje wydłużenie okresu tuczu, co wpływa na wynik finansowy prowadzonej produkcji.

Zagadnieniem do niedawna kompletnie pomijanym przez hodowców była jakość stosowanej na fermie wody do pojenia. Oprócz jakości wody, nie możemy także zapominać o higienie samej instalacji wykorzystywanej do pojenia. Nie przeprowadzanie zabiegów czyszczenia/dezynfekcji prowadzi do tworzenia się tzw. biofilmu. Ta warstwa nieorganiczna, w której bytują drobnoustroje, utrudnia eksploatację instalacji, skraca jej żywotność oraz może przyczyniać się do pogorszenia kondycji zdrowotnej utrzymywanych zwierząt. Instalacja wodna powinna być oczyszczona po zakończeniu każdego cyklu produkcyjnego przez napełnienie jej roztworem preparatu dezynfekującego o zalecanym stężeniu. Po właściwym czasie linie do pojenia należy intensywnie przepłukać, nawet kilkukrotnie. Zabiegi czyszczenia i dezynfekcji należy przeprowadzać regularnie.

 Okazuje się, że niektórzy hodowcy mają kłopot z samą skutecznością zabiegu dezynfekcji – jak się do niego prawidłowo przygotować? Jakie zabiegi powinny poprzedzać sam proces dezynfekcji?

W celu zapewnienia efektywnej dezynfekcji czyli zniszczenia wszelkich drobnoustrojów (bakterii, wirusów, grzybów) oraz form przetrwalnikowych bakterii, należy poprzedzić ten proces mechanicznym usunięciem wszelkich zabrudzeń (kurz, pajęczyny, wody, pozostałości paszy w karmidłach i ciągach technologicznych). Następnie należy usunąć ściółkę z pomieszczeń. Po tych zabiegach można przejść do czyszczenia na „mokro” co oznacza wykorzystanie wody i środków myjących powierzchniowo czynnych. Kiedy umyte powierzchnie będą już suche można wtedy zastosować środki dezynfekcyjne. Zastosowanie środka dezynfekcyjnego na powierzchnie suche zapobiegnie niepotrzebnemu ich rozcieńczeniu, które miałoby miejsce przy zastosowaniu go na powierzchnie mokre. Powyższe zalecenie jest niezmiernie istotne w celu zapewnienia skuteczności zastosowanego środka dezynfekującego.

Co wziąć pod uwagę przy wyborze docelowego środka dezynfekcyjnego?

Przy wyborze produktu przeznaczonego do dezynfekcji należy bardzo dokładnie przeczytać ulotkę informacyjną zawierającą dane na temat drobnoustrojów w stosunku do których wykazuje on działanie bójcze lub statyczne, temperatury, którą należy zapewnić dla optymalnego działania tego produktu, stężenia roztworu, w którym substancja czynna zawarta w tym produkcie pozostaje najbardziej skuteczna, informacji czy można wykonać zabieg dezynfekcji w pomieszczeniach, w których przebywają zwierzęta w ich obecności czy też należy zwierzęta wyprowadzić z tych pomieszczeń i po jakim czasie od zakończenia zabiegu dezynfekcji zwierzęta mogą powrócić do tych pomieszczeń.