Drób pakowany, dostępny dla Konsumenta w bezpośredniej sprzedaży na półce sklepowej posiada wiele zalet. Jedną z podstawowych cech takiego produktu jest pełna dostępność na etykiecie szeregu informacji, co pozwala nam, aby już w momencie dokonywania zakupu dowiedzieć się naprawdę wiele o naszym produkcie. Poniżej znajdą Państwo wykaz podstawowych, wymaganych na mocy prawa informacji, jakie powinny zostać udostępnione Konsumentowi za pośrednictwem etykiety umieszczonej na opakowaniu mięsa drobiowego wprowadzonego do obrotu. Jest to obszerny wykaz, nie jest to jednak lista wyczerpująca – Producent może wprowadzić na etykietę dodatkowe informacje, o ile nie wprowadzają one Konsumenta w błąd lub o ile nie sugerują, iż produkt posiada szczególne właściwości, podczas gdy wszystkie inne środki takie właściwości posiadają.

Informacje, które powinny znaleźć się na etykiecie paczkowanego mięsa drobiowego:

1. Nazwa produktu – np. filet z piersi kurczaka.

2. Klasa jakości handlowej – klasa A, klasa B. Wytyczne dotyczące norm klas jakości określone są w legislacji europejskiej, czyli Producent nie ma dobrowolności w określeniu produktu klasą jakości A – musi spełnić konkretne oczekiwania co do jakości produktu.

3. Stan termiczny – np.: mięso świeże.

4. Numer partii – czyli zakodowane dane pozwalające Producentowi na identyfikację produktu na każdym etapie procesu produkcji i sprzedaży. Warto zaznaczyć, iż na podstawie tylko tej jednej informacji producent jest w stanie prześledzić cały proces produkcyjny i dystrybucji, jak i cofnąć się wstecz do hodowcy.

5. Termin przydatności do spożycia – należy spożyć do … DD.MM.RR. Określa termin, w jakim produkt zachowuje świeżość i może być skonsumowany. Dzięki tej informacji Konsument nie musi zużywać opakowania z mięsem w dniu jego zakupu, może zaczekać aż do dnia terminu wskazanego na etykiecie, nie martwiąc się o to, że produkt zdąży się zepsuć.

6. Warunki przechowywania – dla mięs świeżych z drobiu wynoszą one od 0 do plus 4 stopni Celsjusza.

7. Masa netto mięsa w opakowaniu.

8. Specjalne warunki użycia – czyli w przypadku mięsa drobiowego informacja: do spożycia po obróbce cieplnej.

9. Wskazanie kraju pochodzenia – miejsce chowu/miejsce uboju: Polska lub pochodzenie: Polska (jeśli zwierzę urodziło się, było chowane i ubite w 1 państwie członkowskim)

10. Sposób zapakowania produktu – np. pakowano próżniowo lub pakowano w atmosferze ochronnej.

11. Znak weterynaryjny – w owalu PL00000000WE jako gwarancja nadzoru inspekcji weterynaryjnej.

12. Dane Producenta lub Dystrybutora – (np. sieć handlowa) podające dokładne informacje nt. danych firmy, która wprowadziła produkt do obrotu.

Kolejną i to najważniejszą cechą drobiu paczkowanego jest jego zamknięcie w szczelnym opakowaniu. Kupując drób paczkowany mamy pewność, że nie uległ on zanieczyszczeniu mikroorganizmami na żadnym z etapów dystrybucji, magazynowania czy też podczas ekspozycji w ladzie. Po prostu nic ‘niechcianego’ się do niego nie przedostanie. Co więcej kupując drób paczkowany zapewniamy bezpieczeństwo innych produktów przechowywanych w naszej domowej lodówce – dzięki zamknięciu produktu w opakowaniu nie ma ryzyka, iż zabrudzimy lub zanieczyścimy inne produkty z powodu wycieku osocza z mięsa. Brak dostępu mikroorganizmów bezpośrednio wpływa na trwałość produktu – brak zanieczyszczenia, kontrolowana atmosfera przechowywania decydują o dłuższym, bezpiecznym terminie przydatności do spożycia produktów paczkowanych w odniesieniu do mięs niezapakowanych.

  • Leszek Lamke
Ekspert ds. Jakości KRD-IG

Leszek Lamke

Mięso drobiowe jest produktem bardzo wrażliwym na warunki zewnętrzne, zarówno podczas jego pozyskiwania, jak i dystrybucji. Aby mięso kupowane w sklepie było dla klienta bezpieczne, , musi ono spełnić liczne wymagania – powinno być wyprodukowane zgodnie z restrykcyjnymi regulacjami prawnymi… Już na fermie , produkcja surowca drobiowego musi być prowadzona pod nadzorem lekarza weterynarii – tylko bezpieczny surowiec od zaufanego, sprawdzonego hodowcy może zostać dostarczony do zakładu produkcyjnego. Właściciel fermy drobiu ma obowiązek przestrzegania w trakcie chowu zasad dobrostanu oraz stosować tylko dozwolone środki produkcji. Jest zobligowany również do prowadzenia specjalnej dokumentacji kontrolowanej przy dostawie do zakładu drobiarskiego. Przy dostawie każda partia drobiu musi posiadać również specjalne świadectwo zdrowia, poświadczające , że surowiec ten jest w pełni bezpieczny zdrowotnie i może podlegać dalszemu przerobowi w zakładzie.. Dalsze postępowanie w zakładzie produkcyjnym musi odbywać się według specjalnych procedur i warunków, opisanych w „Pakiecie higienicznym”, czyli zbiorze przepisów obowiązujących w unijnym i krajowym ustawodawstwie oraz zgodnie z zasadami dobrej praktyki produkcyjnej i higieniczne. Wymagania te mają odzwierciedlenie w obowiązkowym w każdym zakładzie systemie HACCP (Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli). System ten umożliwia monitorować najważniejsze dla bezpieczeństwa zdrowotnego mięsa etapy produkcji i obliguje do podejmowania natychmiastowych działań naprawczych w przypadku odchyleń mogących pogorszyć jego jakość. Dzięki niemu możemy identyfikować cały proces produkcji – numer partii zapisany na opakowaniu mięsa pozwala na prześledzenie całej drogi produktu ‘od fermy do stołu’. Taka identyfikacja pozwala producentowi jednoznacznie określić pochodzenie mięsa, warunki w jakich zostało wyprodukowane i gdzie trafiło do sprzedaży. W wyjątkowych, kryzysowych sytuacjach dzięki tym informacjom możliwe jest bezpieczne wycofanie produktu z rynku. Niezależnie od systemu HACCP produkcja mięsa drobiowego jest na bieżąco nadzorowana przez niezależną od zakładu Inspekcję Weterynaryjną, która nie tylko kontroluje wartość zdrowotną surowca drobiowego i uzyskiwanego z niego mięsa, ale również sprawdza, czy zakład spełnia wymagania opisane w „Pakiecie higienicznym”. Istotnym elementem poświadczającym wysoki standard higieniczny i jakościowy produkcji są posiadane przez zakłady międzynarodowe certyfikaty systemów jakościowych np. IFS, czy BRC. Certyfikaty te nadawane są przez niezależne jednostki na podstawie bardzo szczegółowych audytów przeprowadzanych w zakładzie. Poza pochodzeniem surowca drobiowego i warunkami jego przerobu bardzo ważnym elementem pozwalającym na utrzymanie bezpiecznego produktu w łańcuchu dystrybucyjnym jest jego właściwe opakowanie, chroniące przed zewnętrznymi zanieczyszczeniami mechanicznymi i mikrobiologicznymi. Istotnym w tym przypadku jest skrócenie czasu kontaktu mięsa z atmosferą, poprzez ograniczenie możliwościi rozwoju niepożądanych drobnoustrojów. Dzięki zastosowaniu odpowiedniej mieszaniny gazów w hermetycznym opakowaniu tzw. opakowanie MAP (mieszaniny składników występujących w powietrzu, tylko w innych proporcjach), uzyskujemy spowolnienie negatywnych procesów skutkujących zmianami smaku i zapachu. Podobny efekt możemy uzyskać również poprzez usunięcie powietrza z opakowania, czyli tzw. pakowanie próżniowe. Obydwie te metody pozwalają na wydłużenie okresu przydatności mięsa do spożycia bez konieczności stosowania konserwantów. Aby opakowanie spełniało funkcję ochronną mięso powinno być przechowywane w określonej przez producentów temperaturze max +4°C